PYÖREÄ PÖYTÄ OY

YLEISET SOPIMUSEHDOT

 1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Pyöreä Pöytä Oy:n sopimuksiin, ellei tapauskohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.

 1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun palvelusta sovitaan suullisesti tai kirjallisesti, tai kun tarjoukseen saadaan sen voimassaoloaikana hyväksyvä kirjallinen vastaus.

 1. Vastuunrajaus

Pyöreä Pöytä vastaa palvelua toteuttaessaan mahdollisesti aiheutuvista vahingoista enintään palvelusta sovittuun enimmäishintaan asti. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

 1. Matkakustannukset

Palvelut toteutetaan pääsääntöisesti verkossa, Pyöreä Pöytä Oy:n toimistolla tai Asiakkaan valitsemassa paikassa. Kun palvelut sovitaan toteutettavaksi Asiakkaan valitsemassa paikassa, lisätään kuluihin Pyöreä Pöytä Oy:n toteutuneet ja tarpeelliset matkakustannukset. Kustannusten ja päivärahojen suuruuden osalta noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustamisohjeita.

 1. Asiakkaan myötävaikuttamisvelvollisuudet

Asiakas on velvollinen myötävaikuttamaan sopimuksen kohteen toteutumiseen sellaisten seikkojen osalta, jotka ovat asiakkaan määräysvallassa, eikä po. seikka tai sen toteuttaminen ole Pyöreä Pöytä Oy:n vastuulla.

 1. Palvelujen maksaminen

Palvelut laskutetaan sähköpostitse niiden toteutumisen jälkeen, ellei ole toisin sovittu. Maksuaika on 8 vuorokautta laskun päiväyksestä. Huomautusaika on 7 vuorokautta. Mahdollisesta ennakkomaksusta sovitaan kirjallisesti.

 1. Viivästysseuraamukset

Maksun viivästyessä Pyöreä Pöytä Oy on oikeutettu perimään korkolain mukaisen viivästyskoron sekä kohtuulliset muistutus- ja perintäkulut. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta maksukyvyttömyydestään välittömästi asian tultua ilmeiseksi, mutta kuitenkin aina ennen palvelun toteutumista.

Palvelun tuottaja on oikeutettu keskeyttämään palvelun, jos Asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai jos on ilmeistä, että Asiakas tulee laiminlyömään maksuvelvollisuutensa.

 1. Vaitiolovelvollisuus, henkilötiedot

Asiakastietojen ja asiakirjojen keräämiseen, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja tuhoamiseen sovelletaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta sekä muita velvoittavia lainsäädännön määräyksiä ja viranomaismääräyksiä.

Asiakkaan tiedot pidetään salassa eikä niitä luovuteta ilman Asiakkaan nimenomaista suostumusta, ellei luovutus on välttämätön pakottavan lainsäädännön määräyksen johdosta.

 1. Aineettomat oikeudet

Ellei kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita, Pyöreä Pöytä Oy:n palveluihin ja tuotteisiin kuuluvien tai sisältyvien aineettomien oikeuksien omistusoikeudet ja hyödyntämisoikeudet kuuluvat Pyöreä Pöytä Oy:lle. Asiakkaalle luovutetaan näihin vain rajoitettu käyttöoikeus Asiakkaan sisäiseen käyttöön ja kehittämistoimintaan. Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta luovuttaa oikeuksia kolmannelle, muunnella käyttöoikeuden kohdetta tai hyödyntää oikeuksia kaupallisesti Asiakkaan elinkeinotoiminnassa.

Mikäli sopijapuolet sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi luovuttavat toisilleen tekijänoikeuden tai muun aineettoman oikeuden alaista materiaalia tai tietoa, luovuttava sopimuspuoli vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa materiaali tai tieto ilman että luovutus loukkaa kolmannen oikeutta.

 1. Palvelujen laatu ja reklamaatiot

Pyöreä Pöytä Oy noudattaa alan hyvää käytäntöä taatakseen palvelujen korkean laadun. Palvelun lopputulosta ei kuitenkaan palvelujen luonteen vuoksi voi taata.

Palvelujen laatua koskevat reklamaatiot tulee toimittaa viipymättä, mutta kuitenkin kahden viikon kuluessa siitä, kun Asiakas on todennut palvelun virheellisyyden.

 1. Ylivoimainen este

Pyöreä Pöytä Oy ei ole vastuussa viivästyksestä tai muista seikoista, jotka aiheutuvat siitä tuottajasta riippumattomista syistä. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi lakkoa tai muuta työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, onnettomuutta, sähköjakelun tai tietoliikenteen häiriötä, Palvelun tuottajan tai tämän työntekijän äkillinen sairastumista, viranomaisen toimenpidettä tai muuta syytä, joka ei ole Pyöreä Pöytä Oy:n vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja jonka vaikutuksia se ei kohtuudella voi poistaa.

Lataa Yleiset sopimusehdot tästä PDF-muodossa